Kursy Operatorów Urządzeń Transportu Bliskiego

Wózki Widłowe

Cel szkolenia:

– uzyskanie uprawnień oraz przygotowanie do samodzielnego i bezpiecznego kierowania wózkami widłowymi
-uzyskanie uprawnień do wymiany butli z gazem stosowanym do napędu tych wózków.

 Szkolenie oparte jest na programie nauczania opracowanym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach i zatwierdzonym przez Ministerstwo Gospodarki.

 

Po ukończonym kursie odbywa się egzamin państwowy przed Urzędem Dozoru Technicznego. Szkolenie przeprowadzić możemy również na terenie Państwa Firmy.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

– posiadanie orzeczenia lekarskiego
– wiek 18 lat.

Podesty Ruchome

Cel szkolenia:

 -uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące podesty ruchome 
-przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed komisją UDT.

Zdobyte uprawnienia pozwalają na pracę :

– firmach budowlanych
– firmach monterskich 
– firm reklamowych 

W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na operatorów podestów, a w szczególności:

-znajomości budowy
-umiejętności obsługi
-znajomość przepisów dozoru technicznego
-znajomości przepisów BHP.

Rodzaje uprawnień:
-uprawnienia kat. I P 

 

Ładowarek Teleskopowych (Manitou)

Cel szkolenia:

-Uzyskanie uprawnień na operatora wózków jezdniowych specjalizowanych (Ładowarek Teleskopowych)
-Poszerzenie kwalifikacji zawodowych
-Zyskanie nowych uprawnień i uzyskanie nowego zawodu

Po ukończonym kursie i pozytywnym egzaminie UDT uczestnik otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne z wpisem dotyczącym rodzaju i klasy uprawnień


Warunek uczestnictwa w szkoleniu:

-ukończone 18 lat
-wykształcenie min. podstawowe
-badania lekarza medycyny pracy

 

Żurawi Przewoźnych i Przenośnych (HDS)

Szkolenie i jego program zatwierdzony został przez Urząd Dozoru Technicznego.

 Kurs obsługi HDS podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Obie części szkolenia OSK “Auto-Miś”może zrealizować w siedzibie ośrodka,

Ośrodek zapewnia również park maszynowy niezbędny do przeprowadzenia zajęć praktycznych.

 Wszystkie urządzenia posiadają aktualne badania techniczne UDT. 

Program szkolenia.możemy również zrealizować w siedzibie Państwa firmy wykorzystując

 urządzenia udostępnione na czas kursu.

Uprawnienia do obsługi żurawi HDS wydaje Urząd Dozoru Technicznego po wcześniejszym

 pozytywnym zdaniu egzaminu przed inspektorem UDT.  

 

Suwnicy

Cel szkolenia:

– uzyskanie kwalifikacji zawodowych do obsługi suwnic 
– przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora.

Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. 

Rodzaje uprawnień:

– uprawnienia kat. II S

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone18 lat
– przynajmniej wykształcenie podstawowe
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic.

Kurs obsługi suwnic kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. 

 

 

Zdaj z nami każdy egzamin! Zapisz się już teraz!