Kursy Prawa Jazdy

Kategoria. AM

Prawo jazdy kat. AM uprawnia do kierowanie: motorowerami; czterokołowcem lekkie; zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskanie uprawnień: 14 lat. Kurs obejmuje 05 godzin zajęć teoretycznych i 05 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące  przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. A1

Prawo jazdy kat. A1 uprawnia do kierowania: motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającym 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nie przekraczającej 0,1 kW/kg; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień 16 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku 

Kategoria. A2

Prawo jazdy kat. A2 uprawnia do kierowania: motocyklem o mocy nieprzekraczającej  35 kW i stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on postawić w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla; motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW; pojazdami określonymi dla prawa jazdy Am; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. A

Prawo Jazdy kat. A uprawnia do kierowania: motocyklem; pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM; zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat.A oraz przyczepy; motocyklem trójkołowym o mocy przekraczającej 15 kW (minimalny wymagany wiek: 21 lat) Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 24 lata; 20 lat dla osób posiadających prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych. Możliwość rozpoczęcia kursu 3 miesiące przed uzyskaniem wymaganego wieku

Kategoria. B

Prawo jazdy kat. B uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla;
-w/w pojazdem z przyczepą lekką 
-w/w pojazdem z przyczepą inną niż lekką, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg. Zespołem takim może kierować osoba, która zdała państwowy egzamin praktyczny przewidziany dla takiego zespołu, potwierdzonym wpisem do prawa jazdy.
Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wielobieżnym również z przyczepą lekką. Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 18 lat.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych, samochodami identycznymi jak na egzaminie 

Kategoria. B+E

Prawo jazdy kat. B+E pozwala kierować zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której dmc nie przekracza dmc pojazdu ciągnącego. Teoretycznie pozwala na poruszanie się zestawem pojazdów o masie do 7000 kg, w przypadku holowania przyczepy wyposażonej w hamulec uruchamiany z miejsca kierowcy. W praktyce (w wypadku ciągnięcia przyczepy z hamulcem najazdowym) dmc samochodu musi stanowić min. 1,33 dmc przyczepy, a dopuszczalna masa całkowita zestawu może wynosić maksymalnie 6125 kg. Prawo jazdy kategorii B+E uprawnia również do kierowania traktorem oraz traktorem z przyczepą lub przyczepami. Wiek minimalny to 18 lat

 

Kategoria. C

Prawo jazdy kat C przeznaczone jest dla kierowców, którzy chcą posiadać uprawnienia do prowadzenia pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z wykluczeniem autobusów. Kategoria C prawa jazdy pozwala znacząco podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Jakie są wymagania na prawo jazdy kat. C?

Według obowiązujących przepisów, w celu przystąpienia do kursu na prawo jazdy kategorii C, kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

  • Osiągnąć wiek – min. 21 lat, przy czym można rozpocząć szkolenie trzy miesiące wcześniej (lub 18 lat jeśli kursant posiada ukończony kurs kwalifikacji wstępnej),
  • Posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Posiadać orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
  • Uzyskać profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji.

Kurs prawa jazdy kategorii C obejmuje: 20 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych.

Kategoria. C+E

Prawo jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
  • zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Wymagany minimalny wiek do uzyskania uprawnień: 21 lat.

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dn. 6.09.2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Zdaj z nami każdy egzamin! Zapisz się już teraz!